AddThis Social Bookmark Buttonkit

L'une des activités de l'ONE consiste à promouvoir et développer des comportements et des actions responsables des populations en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, ainsi qu'en matière de conservation de la biodiversité.

Dans le cadre de l'appui à la formation et l'éducation environnementale, l'ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication (kit pédagogique) adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar.

Documents

Trier par : Titre | Date | Clics [ Croissant ]

Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra SAVA Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra SAVA

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 2.02 MB
Téléchargements: 3239

Anisan’ny fanamby iray lehibe ho antsika malagasy ny fananana tontolo iainana voakolokolo sy voaaro, ampiasaina amin’ny fomba voalanjalanja tsara sy miaraka amin’ny fandraisana andraikitra mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra.

Efa an-taona maro no manankery ny didy aman-dalàna malagasy izay mifehy ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana, saingy vitsy ihany ny olon-tsotra sy ny mpanapa-kevitra isan’ambaratonga no mahalala izany eny anivon’ny toerana misy azy avy. Manampy trotraka izany trangan-javatra izany ny tsindry mianjady amin’ireo rohivoahary izay loharanon-karena voajanahary ho antsika malagasy no sady toeram-ponenana miantoka ny fahaveloman’ireo
karazam-bibidia maro isan-karazany.

Misy ny fanaovana Fanadihadiana Momba ny Fiantraika amin’ny Tontolo iainana sy sôsialy mialoha ireo fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana (amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany, fananganana fotodrafitr’asa, fananganana indostria, fitrandrahana velaran-tany midadasika ho amin’ny fambolena …) mifandraika amin’ny didy aman-dalàna mifehy izany
fampiasam-bola izany. Izany fanadihadiana izany dia ilaina mba tsy ho voatohintohina na ho simba ny tontolo iainana mandritra na aorian’ny fitrandrahana azy.

Raha ny faritra SAVA no jerena, ny fampandrosoana maharitra dia mitaky ny fiheverana ireo faritra mora voatohintohina sy ireo rohivoahary voajanahary isan-karazany mialoha sy mandritra ny fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana. Ilaina koa araka izany ny fanentanana sy fanabeazana aratontolo iainana ho an’ireo mponina manodidina ireo faritra ireo.

Ireo faritr’ala sy zavamaniry ary ireo faritra mando dia :

• mpanalefaka ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro
• antoky ny tahirin-drano any ambanin’ny tany
• antoky ny rano ilaina amin’ny fambolena sy fiompiana ary jono
• sompitra ara-tsakafo
• sompitra ara-pitsaboana amin’ny alalan’ny raokandro
• fanoitra amin’ny lafiny fizahan-tany
• toeram-ponenana voajanahary miantoka ny fahaveloman’ny karazambiby
sy zavamaniry
• havokavoka mandio ny rivotra iainantsika

Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra Atsimo Andrefana Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra Atsimo Andrefana

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 861.26 KB
Téléchargements: 3398

Anisan’ny fanamby iray lehibe ho antsika malagasy ny fananana tontolo iainana voakolokolo sy voaaro, ampiasaina amin’ny fomba voalanjalanja tsara sy miaraka amin’ny fandraisana andraikitra mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra.

Efa an-taona maro no manankery ny didy aman-dalàna malagasy izay mifehy ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana, saingy vitsy ihany ny olon-tsotra sy ny mpanapa-kevitra isan’ambaratonga no mahalala izany eny anivon’ny toerana misy azy avy. Manampy trotraka izany trangan-javatra izany ny tsindry mianjady amin’ireo rohivoahary izay loharanon-karena voajanahary ho antsika malagasy no sady toeram-ponenana miantoka ny fahaveloman’ireo
karazam-bibidia maro isan-karazany.

Misy ny fanaovana Fanadihadiana Momba ny Fiantraika amin’ny Tontolo iainana sy sôsialy mialoha ireo fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana (amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany, fananganana fotodrafitr’asa, fananganana indostria, fitrandrahana velaran-tany midadasika ho amin’ny fambolena …) mifandraika amin’ny didy aman-dalàna mifehy izany fampiasam-bola izany. Izany famakafakana izany dia ilaina mba tsy ho voatohintohina na ho simba ny tontolo iainana mandritra na aorian’ny fitrandrahana azy.

Raha ny faritra Atsimo Andrefana no jerena, ny fampandrosoana maharitra dia mitaky ny fiheverana ireo faritra mora voatohintohina sy ireo rohivoahary voajanahary isan-karazany mialoha sy mandritra ny fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana.

Ireo faritr’ala sy zavamaniry ary ireo faritra mando dia :

 • mpanalefaka ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro
 • antoky ny tahirin-drano any ambanin’ny tany
 • antoky ny rano ilaina amin’ny fambolena sy fiompiana ary jono
 • sompitra ara-tsakafo
 • sompitra ara-pitsaboana amin’ny alalan’ny raokandro
 • fanoitra amin’ny lafiny fizahan-tany
 • toeram-ponenana voajanahary miantoka ny fahaveloman’ny karazambiby sy zavamaniry
 • havokavoka mandio ny rivotra iainantsika

Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra Androy Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora voatohintohina - Faritra Androy

populaire !
Date de mise en ligne: 10.01.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 1.52 MB
Téléchargements: 5167

Anisan’ny fanamby iray lehibe ho antsika malagasy ny fananana tontolo iainana voakolokolo sy voaaro, ampiasaina amin’ny fomba voalanjalanja tsara sy miaraka amin’ny fandraisana andraikitra mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra.

Efa an-taona maro no manankery ny didy aman-dalàna malagasy izay mifehy ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana, saingy vitsy ihany ny olon-tsotra sy ny mpanapa-kevitra isan’ambaratonga no mahalala izany eny anivon’ny toerana misy azy avy. Manampy trotraka izany trangan-javatra izany ny tsindry mianjady amin’ireo rohivoahary izay loharanon-karena voajanahary ho antsika malagasy no sady toeram-ponenana miantoka ny fahaveloman’ireo karazam-bibidia maro isan-karazany.

Misy ny fanaovana Fanadihadiana Momba ny Fiantraika amin’ny Tontolo iainana sy sôsialy mialoha ireo fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana (amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany, fananganana fotodrafitr’asa, fananganana indostria, fitrandrahana velaran-tany midadasika ho amin’ny fambolena …) mifandraika amin’ny didy aman-dalàna mifehy izany fampiasam-bola izany. Izany famakafakana izany dia ilaina mba tsy ho
voatohintohina na ho simba ny tontolo iainana mandritra na aorian’ny fitrandrahana azy.

Raha ny faritra Androy no jerena, ny fampandrosoana maharitra dia mitaky ny fiheverana ireo faritra mora voatohintohina sy ireo rohivoahary voajanahary isan-karazany mialoha sy mandritra ny fampiasam-bola mahakasika ny tontolo iainana. Ilaina koa araka izany ny fanentanana sy fanabeazana ara-tontolo iainana ho an’ireo mponina manodidina ireo faritra ireo.

Ireo faritr’ala sy zavamaniry ary ireo faritra mando dia :

 • mpanalefaka ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro
 • antoky ny tahirin-drano any ambanin’ny tany
 • antoky ny rano ilaina amin’ny fambolena sy fiompiana ary jono
 • sompitra ara-tsakafo
 • sompitra ara-pitsaboana amin’ny alalan’ny raokandro
 • fanoitra amin’ny lafiny fizahan-tany
 • toeram-ponenana voajanahary miantoka ny fahaveloman’ny karazambiby sy zavamaniry
 • havokavoka mandio ny rivotra iainantsika

ka TOKONY hajaina, kajiana, ary tantanana ara-drariny sy amin’ny fomba maharitra

Ankoatra izany, ireo faritr’ala sy zavamaniry dia miaro ny nofon-tany tsy ho kaohin’ny riaka na hiforonan’ny lavaka;

Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora tohina - SOFIA - Toromarika ara-tontolo iainana mikasika ireo faritra mora tohina - SOFIA -

populaire !
Date de mise en ligne: 07.08.2010
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 1.41 MB
Téléchargements: 5116

Anisan’ny fanamby iray lehibe ho antsika malagasy ny fananana tontolo iainana voakolokolo sy voaaro, ampiasaina amin’ny fomba voalanjalanja tsara sy miaraka amin’ny fandraisana andraikitra mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra.

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - Melaky Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - Melaky

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 9.48 MB
Téléchargements: 6681

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar. A cet effet, un package de fiches documents illustrées sur l’environnement et la biodiversité de la région Melaky, dans l’Ouest du pays, a été élaboré à partir de son tableau de bord environnemental et des bases de données
disponibles. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.

Les fiches "documents pédagogiques" ont été conçues afin d'appuyer la formation et l'éducation relatives à l'environnement pour des enseignants et élèves des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et Secondaire de la région Melaky.
Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire. Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter leurs activités pédagogiques en Education Environnementale.

Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

 • L’eau et la région Melaky
 • La forêt et la région Melaky
 • Quelques techniques de conservation du sol
 • Contribution à la connaissance de quelques espèces floristiques et faunistiques de la région Melaky.

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - DIANA Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - DIANA

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 9.86 MB
Téléchargements: 5078

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar. A cet effet, un package de fiches documents illustrés sur l’environnement et la biodiversité de la région DIANA, dans le Nord-Ouest du pays, a été élaboré à partir de son tableau de bord environnemental et des bases de données disponibles. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.

Les fiches "documents pédagogiques" ont été conçues afin d'appuyer la formation et l'éducation relatives à
l'environnement pour des enseignants et élèves des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et Secondaire de la région DIANA. Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire. Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter leurs activités pédagogiques en Education Environnementale.

Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

 • Le littoral : cas de l’Archipel de Nosy hara
 • La forêt et la région DIANA
 • Contribution à la connaissance de quelques espèces floristiques et faunistiques de la région DIANA.

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - Boeny Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation relatives à l’environnement - Boeny

populaire !
Date de mise en ligne: 22.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 6.33 MB
Téléchargements: 24421

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar. A cet effet, un package de fiches documents illustrées sur l’environnement et la biodiversité de la région Boeny, dans l’Ouest du pays, a été élaboré à partir de son tableau de bord environnemental et des bases de données
disponibles. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.

Les fiches "documents pédagogiques" ont été conçues afin d'appuyer la formation et l'éducation relatives à l'environnement pour des enseignants et élèves des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et
Secondaire de la région Boeny.
Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire. Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter leurs activités pédagogiques en Education Environnementale.

Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

 

 • La forêt et la région Boeny :
 • Les forêts denses sèches caducifoliées
 • Les mangroves
 • Contribution à la connaissance de quelques espèces floristiques et faunistiques endémiques et /ou menacées de la région Boeny

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Vakinankaratra Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Vakinankaratra

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 4.99 MB
Téléchargements: 6369

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar. A cet effet, un package de fiches documents illustrés et de posters sur l’environnement et la biodiversité de la région Vakinankaratra a été élaboré. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.

Les fiches "documents pédagogiques" ont été conçues afin d'appuyer la formation et l'éducation relatives à l'environnement pour des enseignants et élèves des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et Secondaire de la région Vakinankaratra.
Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire. Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter leurs activités pédagogiques en Education Environnementale.

Les thèmes abordés sont les suivants :

 • L’eau et les écosystèmes aquatiques dans la région Vakinankaratra
 • Techniques de conservation du sol
 • Contribution à la connaissance des espèces floristiques et faunistiques de la région Vakinankaratra

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Matsiatra Ambony Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Matsiatra Ambony

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 8.98 MB
Téléchargements: 5926

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de
développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de
Madagascar. A cet effet, un package de fiches de documentation illustrées sur l’environnement et la biodiversité de la
région Matsiatra Ambony a été élaboré. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience
cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.
Les fiches ont été spécialement conçues pour les enseignants et éducateurs afin de faciliter leur usage pédagogique au
niveau des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et Secondaire de la région Matsiatra
Ambony. Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire.
Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter
leurs activités pédagogiques en Education relative à l’Environnement.
Les thèmes abordés sont les suivants :
- L’eau et les écosystèmes aquatiques dans la région Matsiatra Ambony
- La forêt et la région Matsiatra Ambony
- Quelques techniques de conservation du sol
- Contribution à la connaissance des espèces floristiques et faunistiques de la région Matsiatra Ambony

Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Ihorombe Outil pédagogique en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement - Ihorombe

populaire !
Date de mise en ligne: 23.08.2011
Date de modification: 24.08.2011
Taille du fichier: 5.98 MB
Téléchargements: 4766

Dans le cadre de ses activités axées sur l’appui à la formation et l’éducation environnementale, l’ONE est chargé de développer des outils pédagogiques et de communication adaptés aux spécificités nationales et régionales de Madagascar. A cet effet, un package de fiches documents illustrés sur l’environnement et la biodiversité de la région Ihorombe a été élaboré. Il est destiné à une large diffusion dans cette région, auprès d’une audience cible constituée par le grand public en général et la population scolaire plus particulièrement.

Les fiches "documents pédagogiques" ont été conçues afin d'appuyer la formation et l'éducation relatives à l'environnement pour des enseignants et élèves des Etablissements publics et privés d'Enseignement Fondamental et Secondaire de la région Ihorombe.
Une même thématique peut être abordée à différents niveaux suivant la progression dans le cursus scolaire. Suivant les niveaux requis, les enseignants ou les éducateurs peuvent exploiter et adapter les fiches pour documenter leurs activités pédagogiques en Education Environnementale.

Les thèmes abordés sont les suivants :

 • L’eau et les écosystèmes aquatiques dans la région Ihorombe
 • Techniques de conservation du sol
 • Contribution à la connaissance des espèces floristiques et faunistiques de la région Ihorombe
« DébutPrécédent12SuivantFin »
Page 1 sur 2

.:: ONE : Office National pour l'Environnement : 2012 ::.