Accueil Produits & Documentations Office National pour l'Environnement
AddThis Social Bookmark ButtonOffice National pour l'Environnement

Documents

Trier par : Titre | Date | Clics [ Croissant ]

Article_quotidien_Juin 2015 Article_quotidien_Juin 2015

populaire !
Date de mise en ligne: 01.07.2015
Date de modification: 01.07.2015
Taille du fichier: 117.65 KB
Téléchargements: 1466

Article_quotidien_Juin 2015

Valorisation des déchets Valorisation des déchets

populaire !
Date de mise en ligne: 18.06.2014
Date de modification: 18.06.2014
Taille du fichier: 10.67 MB
Téléchargements: 743

Valorisation des déchets

Type des déchets Type des déchets

populaire !
Date de mise en ligne: 18.06.2014
Date de modification: 18.06.2014
Taille du fichier: 19.53 MB
Téléchargements: 623

Type des déchets

Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro

populaire !
Date de mise en ligne: 16.06.2014
Date de modification: 01.07.2015
Taille du fichier: 1.17 MB
Téléchargements: 4499

Dia irariana indrindra ny fampiasana sy ny fanapariahana ity fitaovana ity amin’ny tokony ho izy.Isaorana ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia malagasy izay nanao ny dikateny ary nitondra ny traikefany. Eo ihany koa ny Coopération allemande/PGM-E/GIZ sy ny WWF/Norad izay nanohana ara-bola tamin’ny fanatanterahana ny asa.Ankoatra ny fahalalana azo amin’ny alalan’ity vaofiteny ity dia antenaina fa hisy ihany koa ny anjara biriky hoentiny amin’ny fanabeazam-boho ny teny malagasy.Tsara ho marihina anefa fa misy amin’ireo teny ao anatin’ity vaofiteny ity dia azo ampiasaina amin’ny sehatra hafa fa misy kosa ireo izay fampiasa amin’ny sehatry ny fiovan’ny toetrandro irery ihany.Tsy tontosa ny famoahana ity fitaovana ity raha tsy teo ny fifarimbonana teo amin’ny mpikambana ao amin’ny Groupe thématique sur le changement climatique (GT-CC) Madagasikara izay mampivondrona sehatrasa maro (tontolo iainana, fandinihana ny toetry ny andro, fambolena sy fiompiana ary jono, fiarovana sy fitahirizana ny biôdiversite, fitantanana ireo loza sy antambo ateraky ny fiovan’ny toetrandro, rano sy angovo, sns).Mba hahamora ny fandraisan’ny sarambabembahoaka ny resaka fiovan'ny toetrandro izay fantatra fa resaka sarotra dia namokatra fitaovana iray ny Office National pour l'Environnement (ONE), dia ny "Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro" mba hanampiana ireo teknisiana sy mpahairaha momba ny toetrandro isan-tokony eo amin’ny asa fanentanana sy fanabeazana na fampitan-kevitra izay sahanin’izy ireo.Raha i Madagasikara no jerena dia anisan’ireo firenena tena marefo tokoa izy amin’ny mahanosy azy. Araka izany dia maro ireo pôlitika sy drafitrasa fanalefahana sy fampifanarahana amin’ny fiovan’ny toetrandro novolavolain’ny Fanjakana malagasy ary efa maro ihany koa ireo tetikasa sy lahasa mifandraika amin’izany.Fotodraha maneran-tany ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny. Tsy mikely soroka ny firenena tsirairay avy amin'ny ady amin'izany fiovan'ny toetrandro izany.

Objectives and assignments Objectives and assignments

populaire !
Date de mise en ligne: 18.06.2012
Date de modification: 18.06.2012
Taille du fichier: 457.19 KB
Téléchargements: 1324

Objectives and assignments

Andraikitra sy Anjara asan'ny ONE Andraikitra sy Anjara asan'ny ONE

populaire !
Date de mise en ligne: 29.08.2011
Date de modification: 29.08.2011
Taille du fichier: 503.84 KB
Téléchargements: 1474

Andraikitra sy anjara asan'ny ONE

Dépliant Missions et Attributions de l'ONE Dépliant Missions et Attributions de l'ONE

populaire !
Date de mise en ligne: 29.08.2011
Date de modification: 29.08.2011
Taille du fichier: 476.09 KB
Téléchargements: 2488

Dépliant présentant les missions et les attributions de l'Office National pour l'Environnement

.:: ONE : Office National pour l'Environnement : 2012 ::.